De opstanding van Jezus

De opstanding van Jezus

Als Jezus Christus is opgestaan uit de dood, dan heeft dit enorme impact. Was Hij inderdaad wie Hij zei dat Hij claimde te zijn? De zoon van God? Is de opstanding te onderbouwen? Hoe betrouwbaar is de informatie over de opstanding? 

HET verhaal

Het verhaal is dat Jezus Christus, de zoon van God, zelf naar de aarde is gekomen. God is heilig en rechtvaardig en moet de zonde oordelen, net zoals een rechter een misdaad veroordeeld. Ieder mens heeft wel eens gezondigd volgens God’s standaard (10 geboden) en daarom verdienen we zijn oordeel, maar Jezus is gekomen om te betalen voor onze overtredingen, door zelfs te sterven. Maar na drie dagen stond hij op uit de dood en heeft daarmee zowel onze losprijs betaald als de dood overwonnen. Als we in Hem geloven, vertrouwen en ons bekeren, dan mogen we vrij tot God komen. Dan ben je welkom tot Zijn familie, ga je niet verloren in eeuwigheid maar ben je voor eeuwig gered! Dit verhaal heet het Evangelie.

Achtergrondinformatie

Jezus werd geboren in een menselijk lichaam rond het jaar 1, vanaf waar wij onze jaartelling zijn begonnen. Er was eerder geen mens die de tekenen en wonderen gedaan had zoals Hij en zelfs de mensen die Hem niet geloofden, erkenden de wonderen die Hij deed. Jezus leefde in de Romeinse tijd. De Romeinen hadden misschien wel het machtigste rijk wat er ooit was geweest. Uiteindelijk is Jezus veroordeeld omdat hij zich gelijk aan God maakte. Hierdoor wilden de joden Hem veroordeeld hebben en de Romeinen lieten dit toe, tot de kruisiging.

Betrouwbaarheid

We duiken eerst in hoe de gebeurtenissen zijn vastgelegd en wat gebruikelijk was voor die tijd. In die tijd werden zogenoemde manuscripten opgesteld, een soort boeken/rapporten. Om je een idee te geven; Van betrouwbare verhalen waarvan we vandaag de dag geloven dat ze zijn gebeurd zijn meestal 7 – 20 manuscripten gevonden (zie figuur hiernaast). Dit zijn documenten/kopieën van getuigen en historici. Manuscripten van het Nieuwe Testament zijn er al meer dan 5000 gevonden. Dat is op z’n minst opmerkelijk.

Ook in meerdere niet-gelovige verslagen is vastgelegd dat Jezus is gestorven aan het kruis en veroordeeld door de Joden. Dat Jezus heeft geleefd en is gekruisigd is een historisch feit. Bronnen buiten de Bijbel: (Tacitus, The Annals and the Histories) (Ehrman, Why was he killed?) (Sanders, The Historical Figure of Jesus)  (Suentonius) (Talmoed) (Thallus) (Flavius Jesephus, Joodse Oudheden)

de opstanding van jezus

Het lege graf

Zowel niet-christelijke bronnen vanuit Joodse als Romeinse hoek, waaronder bijvoorbeeld de Joodse historicus Flavius Josephus, bevestigen het lege graf waar Jezus gelegen had. De minstens 1500 kilo wegende steen was weggerold, volledig van de ingang. Dit moet een uitdaging zijn geweest, vooral ook omdat er permanente Romeinse bewakers bij stonden op verzoek van de Joden. Als de bewakers in slaap zouden zijn gevallen verdienden ze de doodstraf en zelfs al waren ze in slaap gevallen, dan was het verplaatsen van een 1500 kilo wegende steen niet geruisloos gegaan door eventuele dieven…

De Farizeeën, die Jezus niet geloofden, erkende het lege graf, maar kwamen met redenen waarom het graf leeg zou zijn: Zo vertelden ze de mensen dat het lichaam gestolen zou zijn door de apostelen toen de bewakers aan het slapen waren (wat onwaarschijnlijk is gezien de paragraaf hiervoor). Ook werd geroepen dat een tuinier zijn lichaam gepakt had en het begraven had in zijn tuin. (Justin Maryr, Trypho hoofdstuk 108)(Siebeck, Teledoth Yeshu)

John Warwick, een professor uit de vorige eeuw, schrijft hier ook over: “Het is ondenkbaar dat de vroege christenen zulke verhalen konden fabriceren en dit dan zo openlijk in de aanwezigheid van Joodse leiders konden prediken die hen makkelijk konden weerleggen door het tonen van het begraven lichaam van Jezus…” of konden ze dit niet..?

500 getuigen

Meer dan 500 getuigen

Jezus zelf is zoals gedocumenteerd verschenen aan enkele mensen, grote groepen en één keer zelfs aan meer dan 500 personen tegelijk! Historici hebben zelf de regel dat hoe meer hoe meer getuigen er zijn, hoe betrouwbaarder het verhaal is. Daarnaast kon iedereen die er niet bij was het deze mensen persoonlijk vragen wat ze gezien hadden. Nergens vinden we echter verslagen dat deze honderden getuigen vals zouden zijn, sterker nog: uitgerekend een Farizeeër en hoofd van de soldaten die de christenen hevig vervolgden, vanwege het opstandingsverhaal, kreeg een ontmoeting met Jezus en getuigde vanaf toen van Jezus en bevestigde ook de verschijning aan de 500 mensen die we net noemde. Deze Farizeeër was Saulus, die vervolgens als Paulus verder ging. Het is dus niet zo dat Jezus alleen aan Zijn volgelingen verscheen. Het is wel zeker mogelijk dat mensen aan wie Hij verscheen, tot geloof kwamen. Het zien van een God laat je niet onveranderd achter, net als bij Saulus. Saulus, toen verder als Paulus, verkondigde de opstanding vervolgens overal tot hij na geselingen, stenigingen, schipbreuk en ander lijden zelfs hierom gedood werd. 

Paulus heeft de helft van de boeken uit het Nieuwe Testament geschreven en hij bevestigt ook wat vier discipelen hebben gedocumenteerd over het leven van Jezus, wat ze eerstehands hebben gezien.

Ten volle overtuigd

Nog los van het feit of de opstanding plaats heeft gevonden, zoals wij geloven, ontstond er een grote verandering. Christenen begonnen niet alleen met volle overtuiging te verkondigen dat Jezus was opgestaan, maar ze waren zelfs bereid hiervoor te sterven, wat velen ook helaas is overkomen. Sinds toen is er een christenvervolging begonnen die tot op de dag vandaag nog speelt in delen van de wereld (Zie ook; Nigeria, duizenden christen worden vermoord en gedoogd, 2019)

Vele volgelingen van Jezus zijn niet alleen gedood, maar bijvoorbeeld ook gemarteld of in de gevangenis geworpen. Waarom zouden ze dit doen als ze niet 100% overtuigd waren dat Jezus was opgestaan? Paulus zegt ook zelf: 

En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat Hij Christus heeft opgewekt, terwijl Hij Die niet heeft opgewekt als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. – 1 Korinthe 15:14-19

En wat als je dit gelooft?

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. – Johannes 14:6

Zolang je nog leeft heb je een vrije wil en de keuze om te bepalen of je wel/niet gelooft. God gaat ons niet dwingen te geloven, maar laat ons niet vrij in de consequencies ervan na dit leven, in de eeuwigheid. Als je met je mond de Heere Jezus belijdt en met je hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zal je zalig worden.

Geen één mens verdient het aanbod wat God ons doet, want we zijn allemaal zondig, maar Jezus heeft voor die zonden betaald en ons vrijgekocht! Dit is een gratis liefdesaanbod!

Kies je voor Hem, dan mag je bij God horen, bij Zijn kerk, Zijn Huis en Zijn familie! Samen willen we groeien en meer leren over wat God’s plan is voor onze levens en hoe we in relatie met God en elkaar leven. Dit doen we praktisch bij Huis van God, als kerk in Eindhoven. 

Je bent welkom! Ook wanneer nog met vragen zit helpen we je graag aan een eerlijk antwoord. God wacht op je!