De doop in de Heilige Geest

De doop in de Heilige Geest

  • Wat is de doop in de Heilige Geest?
  • Wat is dopen in water?
  • Wat is dopen in vuur?
  • Zijn deze bedoeld als iets herhaaldelijks?
  • Hoe weet je of je de Heilige Geest ontvangen hebt?

Om onduidelijkheid over deze onderwerpen aan te pakken, zijn we in de Bijbel gedoken. We zijn overtuigd dat de Bijbel zelf hier duidelijk antwoord op geeft en hebben dit in de volgende preek allemaal behandeld.

Introductie - de doop in de Heilige Geest

Voor degene die nieuw zijn; ik ben Philip Spoelstra, voorganger van Huis van God en sinds kort ook samen met Onno Schutze. We zijn eigenlijk bezig met het boek Openbaring om vers voor vers doorheen te gaan, en dat doe ik eigenlijk ook het liefst vers voor vers door een boek gaan, dan zit er namelijk zo min mogelijk van mezelf in. Maargoed soms komen er wel eens onderwerpen langs, ofwel doordat je door een boek gaat ofwel doordat er mensen zijn met bepaalde vragen. Dan moeten we denk ik ook niet krampachtig zijn om te kunnen zeggen van ”nou, we moeten ons hier eens even in gaan verdiepen.” De directe aanleiding is dat mensen wel eens in gesprek komen / zijn geweest recentelijk met mensen die zeggen: ”als je je niet de handen opgelegd hebt dan dan kun je niet de Heilige Geest ontvangen. Ik hoor ook wel eens andere verhalen: ”als jij niet in talen heb gesproken dan heb je de geest echt nog niet ontvangen. Zo zijn er allemaal gedachten over. Dus nu willen we het hebben over: Wat zegt de Bijbel daarover, en om dit meteen breder te pakken: Hoe ontvang je de Heilige Geest? Wat is de doop in de geest? Moet je herhaaldelijk gedoopt worden in de geest? Wat is doop in water? Wat is doop in vuur? en kun je de Heilige Geest verliezen? Sommigen denken ook wel: Je krijgt pas de Heilige Geest op het moment dat je gedoopt bent. Maar goed we gaan daar eens naar kijken, maar dat staat niet op één plek. Het staat op verschillende plekken dus het is een thematische preek: We gaan naar verschillende plekken. 

Over de Heilige Geest

Ik heb eerder een preek gegeven over ‘hoe kun je wandelen door de Heilige Geest’ die preek staat ook online en ik zou die ook echt aanraden even te luisteren. Die zou je kunnen zien als een introductie. Hoe de Heilige Geest eigenlijk al werk in de duisternis als mensen nog in de duisternis wandelen. Hij overtuigt de wereld van zonde, oordeel, gerechtigheid. Hij openbaart ook Jezus: Niemand kan zeggen dat Jezus Heer is dan door de Heilige Geest (1 Korinthe 12) 2 Thessalonisenzen 2 zegt dat de weerhouder, ik geloof de Heilige Geest, dat Hij nog de wetteloze / de antichrist weerhoudt nadat hij weggenomen is. Als jij het evangelie geloofd, je laat je overtuigen door de Heilige Geest, dan kom je in het licht en de Heilige Geest zorgt ervoor dat je Jezus gaat verheerlijken. Dat leren we in het Johannes evangelie. Hij zorgt ook voor levensheiliging, hij transformeert ons van binnenuit in combinatie met het Woord van God en hij geeft ook gaven aan de gemeente: de geestelijke gaven hebben we doorheen gepreekt. In 1 Korinthe 12 – 14, dat staat ook online en kun je terug luisteren. Maar Hij wordt ook de Helper en Trooster genoemd. Hij helpt ons door situaties heen, Hij bemoedigd ons door het woord of door broeders en zusters of hij legt iets op het hart. Je kunt het werk van de Heilige Geest zien als een elektrische fiets en heel populair tegenwoordig: Jij gaat zitten, je begint te trappen en die elektrische motor gaat dan direct meewerken. Wij worden opgeroepen om te wandelen door de Geest. Het moment dat wij gaan wandelen, dan gaat de Geest gaat ook meewerken, die gaat het mee bekrachtigen. Daarom heeft God de Heilige Geest gestuurd. Fantastisch nieuws! Jezus moest weg gaan zodat de Heilige Geest kon komen. Nog meer kracht. Niet God die rondloopt, maar God die binnen in ons is. En dat is een groot werk wat God aan het doen is in ons leven. 

Hoe ontvang je de Heilige Geest?

Hoe ontvang je nu de Heilige Geest? Daar is verwarring over en ik begrijp waardoor dat komt, want als je door het boek Handelingen gaat lezen en kijkt hoe de gemeente ontstaan is zie je allemaal situaties, verschillende situaties. Maar daar gaan we eens naar kijken. Hoe leg je dat nu uit. Persoonlijk geloof ik dat Efeze 1 vers 13 eigenlijk de kapstok is, een sleutelvers, en komt ook een paar keer terug.

Efeze 1:13 – In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel.

Efeze 1 vers 13 zegt ook vanaf het moment dat jij gelooft ben je VERZEGELD met de Heilige Geest van de belofte. Maar in het boek Handelingen zien we wat verschillende dingen. En we gaan nog even een stapje verder terug. We gaan even naar Matheüs wanneer Jezus voor het allereerst spreekt over de gemeente, dat hij zijn gemeente gaat bouwen. 

Petrus ontvangt de sleutels van het koninkrijk der Hemelen

En Hij is met Simon Petrus in gesprek, de andere apostelen discipelen staan erbij:

Mattheüs 16:15 – Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? 16 Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. 17 En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. 18 En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. 19 En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.

Misschien denk je van ‘ja, wat heeft dit nou weer te maken met het ontvangen van de Heilige Geest?’ Als we verder gaan kijken wat Petrus gaat doen dan volgt die logica daaruit. Maar even kort over dat stukje, wat zegt Jezus eigenlijk. Jij bent de steen en op deze petra, deze rots, de belijdenis dat Christus de Zoon van levende God is, ga Ik mijn gemeente bouwen. Jezus gaat een gemeente bouwen en hier noemt Hij dat voor het allereerst. De poorten van de Hel van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Die heeft geen macht meer over ons. Het kan soms wel tegen ons aan boksen, maar kan ons niet overweldigen. 

En dan zegt hij tegen Peter ‘Ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven.’ Wat is dat nou weer? Het staat niet precies uitgelegd, maar Hij zegt wel dat Hij deze sleutels aan Petrus gaat geven dus Petrus moeten we in de gaten gaan houden. In ieder geval kan hij dingen binden op de aarde en die zullen in de hemel gebonden zijn en wat Hij ontbindt op de aarde zal in de hemel ontbonden zijn. 

koninkrijk der hemelen

Dit stuk heeft overigens niks met de paus te maken, wat men wel eens zegt, daar heeft Jezus het helemaal niet over. Het heeft gewoon puur met Petrus te maken. We gaan dus opletten wat Petrus voor rol gaat spelen bij het ontstaan van de bouw van de gemeente. We kijken in Handelingen 1 vers 4. Jezus is al opgestaan uit de dood en dat is vlak voor de Hemelvaart. Jezus is daar in zijn verheerlijkte lichaam. En toen Hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan maar de belofte van de Vader zouden verwachten. ‘Die u van mij gehoord heb. Want Johannes doopte wel met water maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Niet lang na deze dagen. U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over uw komen zal, en u zult mijn getuigen zijn. Zowel in Jeruzalem als in Judea en Samaria tot aan het uiterste van de aarde.’ Dus Hij heeft het hier over de heilige en de doop van de Heilige Geest gaat nog komen. Je zult met de Heilige Geest gedoopt gaan worden. Je zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn: Het werk van de Heilige Geest is ook meteen dat wij de getuigen zullen zijn van Jezus. En dat is heel bijzonder: Hij zegt zowel in Jeruzalem als in heel Judea. Judea, dat zijn de joden / juden / judeeërs, en Jeruzalem valt in het gebied Judea. Hij noemt hier eigenlijk drie groepen: aan de Joden, de Samaritanen (de halfjoden die werden als onrein gezien, maar zij zullen dus ook het evangelie gaan ontvangen) en tot aan het uiterste van de aarde (‘die zijn helemaal onrein’: dat zijn de heidenen). Maargoed daar gaat verandering in komen. Dus die drie groepen die houden we in de gaten. 

Groep 1: De Joden

De eerste groep waarbij het koninkrijk van de hemel geopend gaat worden, dat is bij de Joden. Vrij bekend verhaal is het verhaal van Pinksteren: ‘toen de dag van het pinksterfeest vervuld werd waren zij allen eensgezind bijeen en plotseling (heel belangrijk) kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag’ er kwam niet een geweldige windvlaag maar een geluid ‘als’ van een geweldige windvlaag. ‘En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden de tongen als van vuur gezien.’ Er werd geen vuur gezien maar tongen als van vuur ‘die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken.’ Een bijzonder wonder ineens spreken ze mensen aan in hun eigen taal. Petrus die staat dan op, Petrus heeft hier weer een rol. En aan Petrus waren de sleutels van het koninkrijk van de hemelen gegeven. Petrus die daar met de elf andere apostelen stond die verhief zijn stem en sprak tot hen. ‘Joodse mannen (mannen van Judea) en allen die in Jeruzalem wonen. Dit moet u bekend zijn. En laat mijn woorden tot u uw oren doordringen.’ Dan spring ik even van vers 14 naar 16: ‘Dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees.’ Je ziet allemaal termen: uitstorten van de Geest, je ziet de doop in de geest, vervullen met de geest. Het wordt allemaal op die dag vervuld. Dus dat is de eerste groep die eigenlijk het evangelie ontvangt. Petrus gaat verder preken en die roept dan op ‘bekeer je, laat je dopen en je zult de Heilige Geest ontvangen.’ Dat zegt hij letterlijk in die volgorde. Sommige denken dan ‘is de Heilige Geest ontvangen dan toch pas na het dopen.’ Ik geloof meer dat hij dat zegt omdat alles in 1 keer tegelijkertijd plaatsvond toen. 

Groep 2: De Samaritanen (halfjoden)

De volgende groep dat zijn de Samaritanen (half Joden). Het koninkrijk van de hemel wordt nu voor de Samaritanen geopend. Er is een vervolging: Stefanus is gestenigd, christenen worden vervolgd ‘en zij dan die overal verspreid waren (Handelingen 8:4) trokken het land door en verkondigden het woord. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria.’ Even belangrijk om te beseffen: Filippus (Handelingen 6) was één van de diakenen en een diaken werd gekozen als die een goed getuigenis had, vol was van de Heilige Geest en vol van wijsheid. Filippus is iemand die vol is van de Heilige Geest en vol van wijsheid. Die reisde af naar de stad Samaria, de tweede groep, en predikte hun Christus. Toen de apostelen die in Jeruzalem waren hoorden dat Samaria het Woord van God aangenomen had, stuurden zij (Let op:) Petrus en Johannes naar hen toe. ‘Toen die aangekomen waren baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Want hij was nog op niemand van hen gevallen maar ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heere Jezus. Toen legden ze hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest.’ Sommigen leren op basis van dit stuk van ‘je moet de handen opleggen en dan ontvang je de Heilige Geest.’ Maar waarom kon Filippus dat niet? Hij was vol van Heilige Geest, lezen we. Waarom kon Filippus niet de Heilige Geest aan hen doorgeven. Ik neem aan dat hij daarvoor gebeden heeft, maar dat weet ik natuurlijk niet zeker. We zien hier dat Petrus en Johannes (de apostelen) erbij betrokken moeten worden. Toen die aangekomen waren baden ze voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen want Hij was nog niemand van hen gevallen maar ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heere Jezus. Ze legden hun de handen op en ze ontvingen de Heilige Geest. Ik geloof persoonlijk dat de reden dat Petrus erbij moest komen en dat nu de Heilige Geest komt, is omdat de halfjoden (voor hen moest het koninkrijk van de hemelen nog geopend worden), de tweede groep is. 

Groep 3: De heidenen

Ook de derde groep, dat zijn de heidenen, daar wordt het koninkrijk van de hemel voor geopend. Petrus heeft een bijzonder visioen. En een visioen daar klimt hij het dak op, hij ziet daar in visioen een linnen kleed naar beneden komen met allemaal dieren erop en hij hoort een stem tot drie keer toe, die zegt: ‘Sta op Petrus slacht en eet’ en Petrus zei ‘beslist niet Heere, ik heb nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is.’ In het oude testament had je allemaal voedselwetten. Je mocht bepaald vlees niet eten en ineens moest hij dat gaan eten. En hier volgt een les uit, want iets verderop in een plaatsje is een man en die heet Cornelius. Cornelius is een soldaat, een man over honderd en heeft veel mensen onder zich, hij was Godsvrezend, hij gaf liefdadigheid aan het volk. En hij kreeg een verschijning van een engel. Die vertelde hem dat hij mensen naar de plaats moest gaan sturen waar Petrus was en Petrus kreeg ook te horen dat de mannen aankwamen. En ze ontmoetten elkaar, Petrus moet mee naar hun toe. En in de tussentijd begint Petrus te beseffen: God heeft de dieren (het vlees) gereinigd en geheiligt. En alsof God zegt ‘dit trek ik zo ver door ook tot aan de heidenen, al het vlees wordt rein, wordt heilig. In staat om het evangelie te mogen ontvangen en in staat dat ze ook toegang hebben tot het koninkrijk van de hemel. Petrus is daar weer bij, aan hem waren de sleutels van het Koninkrijk gegeven. Hij begint daar tot hen te spreken en terwijl hij deze woorden nog sprak (hij spreekt over het evangelie) viel de Heilige Geest op allen die het woord horen. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gaven van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Dit vind ik zo’n mooie tekst, dat de mensen buiten zichzelf zijn dat de Heilige Geest tot de mens gekomen is. Zijn wij nog buiten onszelf als we horen dat iemand het evangelie heeft aangenomen en de Heilige Geest ontvangt? Daar mogen we echt over nadenken. In elk geval: Op de derde groep wordt Hij dus uitgestort. Supergoed nieuws! Weer is Petrus daar bij betrokken, en hij zegt: ‘Kan iemand soms het water weren zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de naam van de Heere. Toen vroegen zij hem enkele dagen bij hen te blijven.’ Dus je ziet daar dat ze de Heilige Geest ook echt ontvangen. Het volgende hoofdstuk is heel interessant, want dan gaat hij dus naar Jeruzalem en in Jeruzalem is op dit moment natuurlijk een beetje van de wap want ze denken ‘Hee, daar hebben ze in eens omgang met de heidenen en dat kan helemaal niet. Wat is hier aan de hand?’ Dus Petrus legt het hele verhaal uit over de visioenen (hij verteld het verhaal nog eens een keer) en dan eindigt hij met ‘en toen ik begon te spreken’ legt hij dus aan de discipelen in Jeruzalem uit, ‘Toen ik begon te spreken viel de Heilige Geest op hen, evenals op ons in het begin. En ik herinnerde mij het woord van de Heere hoe hij zei: Johannes doopte wel met water. Maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden.’ Dit is interessant, want hier zie je dus: De doop van de Heilige Geest is het ontvangen van de Heilige Geest. Is het uitstorten van de Heilige Geest. ‘Als God dan aan deze / hen dezelfde gave gegeven heeft als aan ons, die in de Heere Jezus Christus geloven, wie was ik dan dat ik bij machte zou zijn om God tegen te houden? Toen ze dit hoorden waren zij gerustgesteld en zij verheerlijkten God en zeiden: zo heeft God dus ook aan de heidenen de bekering gegeven die tot het leven leidt.’ Dit is echt een belangrijk stuk. Hij heeft het over de Geest valt op hun. Hij herinnert zich de woorden ‘U zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Het is de gave van de Geest, niet de gaven van de Geest maar de gave dat je de Geest krijgt. En het is ook het moment van de bekering. Dat allemaal samen is de doop in de Heilige Geest. Een ding is mij hieruit duidelijk: Je ziet steeds dat Petrus erbij betrokken is, om het koninkrijk van de hemel te openen voor die drie groepen. Ze geloven allemaal in Jezus Christus, Hij is de hoeksteen van de tempel. Het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid. Jood en Griek, in een keer allemaal samengevoegd. Maar goed we waren bezig met de vragen ‘uitstorting van de Heilige Geest en hoe ontvang je Geest?’ Kort samengevat: in Handelingen 1: Je zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Handelingen 1 vers 8: Je zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Het heeft allemaal verschillende termen en het is het uitstorten van Gods Geest op alle vlees. Je zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Zij ontvingen de Heilige Geest bij de Samaritanen. Dat was wel door handoplegging. In Handelingen 10 je ‘de Heilige Geest viel op wie het woord hoorden en ze ontvingen de Heilige Geest.’ Handelingen 11 vers 15: Hij viel op hen (verteld Petrus) en dit is de doop van de Heilige Geest, de gaven van de Heere, de bekering van de heidenen tot het leven.

De Heilige Geest ontvangen op verschillende manieren?

Misschien denk je nu: dat verhaal van Petrus is mij duidelijk, maar hoe je nu de Heilige Geest ontvangst snap ik niks van, want het is elke keer een ander verhaal. Dat is ook precies het punt wat ik eigenlijk wil aankaarten. Het is ook elke keer een ander verhaal. Als je dan op één plek ziet dat het zo gebeurt ‘plotseling krijgen ze de Heilige Geest’ en op een andere plek moet Petrus komen om de handen op te leggen (terwijl ik geloof dat dat een van de eerste momenten is) en het andere moment spreekt Petrus nog tot de mensen en dan valt de Heilige Geest op hen. Welke conclusie kun je dan trekken? Kun je de conclusie trekken ‘Dit is hoe je precies de Heilige Geest ontvangt?’ Ik geloof dat het gewoon elke keer op andere manieren gebeurt. Is het verkeerd om iemand de hand op te leggen en te vragen of iemand de Heilige Geest mag ontvangen? Nee, ik geloof niet dat dat verkeerd is, dat mag je gerust doen. En tegelijkertijd worden we ook gewaarschuwd op te passen met de handoplegging. Daarom geloof ik dat we de overgang zien van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament in het boek Handelingen. En wat nu de norm is, zoals Efeze 1:13 zegt: in hem bent u ook nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt, in hem bent u ook toen u tot geloof kwam verzegeld met de Heilige Geest van de belofte.’ Ik denk dat het goed is om te onderscheiden ‘wanneer is iets beschrijvend? en wanneer is iets voorschrijvend?’ Efeze 1:13 zie ik meer als voorschrijvend en legt uit dat vanaf het moment dat je geloofd hebt ontvang je de Heilige Geest. Handelingen is beschrijvend, is het ontstaan van de gemeente en dat gebeurt op verschillende manieren ‘description versus prescription’ in het Engels. Als ik nu één van die situaties: ofwel de Joden, ofwel de Samaritanen, ofwel de heidenen, ga isoleren en alleen maar zeg ‘kijk hier staat het zo dus we moeten het op deze manier doen’ en je houdt geen rekening met de andere gedeeltes die erover gaan. Daar komen al die verschillen van inzicht van. Ik geloof dat we eerst moeten kijken naar alle gedeeltes die erover gaan en dan pas conclusies kunnen trekken. Dus ik geloof dat je de Heilige Geest ontvangt gewoon als jij eerlijk gelooft. Wat is de doop in de Geest dan? Eigenlijk hebben we dat al behandeld: Je zult met de Heilige Geest gedoopt worden zegt Jezus. Niet lang na deze dagen. Het is de uitstorting van de Heilige Geest en het is het ontvangen van de Heilige Geest. In Handelingen 11:15 zie je dat weer: Toen Petrus begon te spreken viel de Heilige Geest op hen evenals op ons in het begin en hij herinnerde zich het woord van de Heere hoe hij zei ‘Johannes doopte wel met water maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Zo heeft God dus ook aan de heidenen de bekering gegeven die tot het leven leidt. In 1 Korinthe 12:12 staat ‘want zoals het lichaam één is en veel leden heeft en al de leden van het ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn: zo is het ook met Christus. Wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt.’ Op het moment dat jij gelooft in de Heere Jezus, dat hij de zoon van God is, vergeving vraagt enzovoorts, dan word je in het lichaam van Christus gedoopt door één Geest en dan hoor je erbij. En dat gaat soms wel gepaard met bijvoorbeeld uitingen van spreken in talen en soms niet. Ook daar kun je niet de conclusie trekken van: Als je tot geloof komt dan is het bewijs dat je altijd spreekt in talen. Er zijn sommigen die dat echt zeggen als je niet een taal hebt gesproken, in tongen gesproken dan ben je geen kind van God. Ik geloof niet dat de Bijbel dat leert. 1 Korinthe 14 leert juist dat er verscheidenheid van gaven zijn. De hand is niet de voet en het oog is niet het oor enzovoort. Niet iedereen heeft dezelfde gaven. Maar goed dan is er van de mensen die leren dat je wel nog een aparte doop in de geest moet hebben, nadat je de Geest ontvangen hebt, die refereren veel naar Johannes 20:22. Want Jezus is opgestaan uit de dood, hij spreekt de apostelen aan: ‘Jezus dan zei opnieuw tegen hen: vrede zij u, zoals de Vader mij gezonden heeft zend ik ook u. En nadat Hij dit gezegd had blies Hij op hen en zei tegen hen ontvangt de Heilige Geest.’ Sommigen zeggen dus ‘Nee hier is de Heilige Geest ontvangen en pas met Pinksteren is hij uitgestort. Dat is de vervulling, dat is het ontvangen van de kracht.’ Alleen daar zitten wat haken en ogen aan, want Jezus heeft ook gezegd in Johannes 1:16-17 ‘Ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga want als ik niet wegga zal de Trooster niet naar u toe komen, maar als ik heen ga zal ik hem naar u toe zenden.’ Dus Hij zei ik moet eerst weg zijn en dan komt de Trooster, dan komt de Heilige Geest. Dus de vraag is, ontvangen ze hier al daadwerkelijk de Heilige Geest? Hij blies op hen en zei tegen hen ontvangt de Heilige Geest. Als ik dat vergelijk met deze tekst dan moet ik leren dat: ofwel Jezus spreekt het profetisch uit, Hij blaast op hen en zeg ontvangt Heilige Geest en dat gebeurt bij Pinksteren, ofwel zij ontvangen de Heilige Geest wel maar dat hij meer over hen komt op net als bij alle profeten in het Oude Testament, die ook zo opereerden met de Heilige Geest. Hoe krijg ik dit anders gematcht? Bovendien geloof ik ook: Hij zegt dit tegen de Apostelen, maar lees je verder zie je dat Thomas er niet bij was. Heeft Thomas de Heilige Geest dan nooit ontvangen? Dus er zitten wat haken en ogen aan om te concluderen: ‘Dit was het ontvangen van de Heilige Geest en de doop vindt pas later plaats, dus je moet tot geloof komen en daarna moet je nog eens keer gedoopt worden.’ Ik denk niet dat dat is wat we leren in het Nieuwe Testament en al zou het zo zijn dan is het mogelijk vanwege een overgangsfase. Dus wat is de doop van de Geest? Ik geloof dat de doop in de Geest het ontvangen is van de Geest, gedoopt worden in Christus, gedoopt worden in het lichaam van Christus en de bekering. Dat haal ik uit die gedeelten uit Handelingen, als je kijkt wat Petrus er omheen preekt. Misschien denk je ‘sjonge ik vind het allemaal wel lastig en ingewikkeld. Hoe kan ik hier nou heel eenvoudig zeker van zijn dat ik de Heilige Geest heb of dat de Heilige Geest hebt ontvangen?’ Dan heb ik deze bemoedigende woorden voor je, het zijn woorden van Jezus. Dat ging over het bidden en over het ontvangen van de Heilige Geest. Lukas 11:9 zegt ‘Ik zeg u bid en u zal gegeven worden, zoek en u zult vinden, klop en er zal voor u opengedaan worden, want ieder die bid die ontvangt en wie zoekt die vindt en wie klopt voor Hem zal er open gedaan worden. Welke vader onder u zal aan zijn zoon als hij hem om een brood vraagt een steen geven? Of als hij om een vis vraagt in plaats van een vis een slang geven? Ook als hij om een ei vraagt hem een schorpioen geven?’ Wat voor vader ben je dan als je dat zou doen? ‘Maar als u die slecht bent (jullie zijn al zondaars) uw kinderen dus van goede gaven weet geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden.’ Het is volgens mij echt heel simpel: als jij bidt om de Heilige Geest krijg jij gewoon de Heilige Geest en hoef je volgens mij niet nog allemaal ceremonies en toeters en bellen eromheen te hebben. Als we in Efeze 1:13 lezen dat je verzegeld bent met de Heilige Geest vanaf het moment van geloven, en we zien dit als jij de vader vraagt om de Heilige Geest en een slechte vader al geen schorpioen geeft wanneer je om een ei vraagt, dan gaat de Vader je toch ook niet foppen met allemaal andere dingen dan waar jij naar verlangt?

Speaker 100:27:42

 

Moet je herhaaldelijk gedoopt worden met de Heilige Geest?

Dan is nog de vraag: moet je herhaaldelijk gedoopt worden in de Geest? Vrij kort antwoord: Ik geloof van niet, want dit staat nergens. Als iemand mij kan laten zien waar het wel staat dan hoor ik het graag, dan ga ik dat bestuderen. Ik heb de Bijbel nu al een paar keer gelezen en bestudeerd, maar ik vind het niet. Ik vind het ook niet in de argumenten van degenen die geloven dat je wel steeds opnieuw gedoopt moet worden. Wat wordt wel veel aangehaald is Efeze 5:18 waar staat ‘wordt vervuld met de Heilige Geest’. Dat is een tekst die ze aanhalen en vervolgens zeggen ‘Zie je moet continu gedoopt worden in de Geest want Efeze 5:18 zegt wordt vervuld met de Geest. En daar maken ze vervolgens een punt van. Maar laten we het gedeelte lezen wat er voor staat en daarna staat. 

Efeze 5: 15 zegt ‘let er dan op dat u nauwgezet wandelt. Niet als dwazen maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit (benut je tijd goed). Omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de vader is. Word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de Geest.’ En volgens mij had in plaats van ‘wordt niet dronken van wijn’ ook allerlei andere werken van het vlees kunnen staan. Maar hij zegt dus ‘wordt niet dronken van wijn, vul je niet met het aardse waarin losbandigheid is maar wordt vervuld met de Geest en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de Vreze Gods.”

 Ik zie hier in dat het worden vervuld met de Geest is dat je je ook vult met de dingen die van God zijn, je bezig bent met geestelijke liederen, psalmen en lofzangen. Dat je dank hebt, dat je in gebed bent. En dat je je vult met het geestelijke ‘wordt vervuld met de Geest.’ Het interessante is dat je deze tekst hebt en in Kolossenzen 3:16 vind je een tekst, bijna hetzelfde, namelijk:

Kolossenzen 3:16 – Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.

Dus je ziet dat het bijna hetzelfde is, alleen wat er voor aan af gaat: Laat het woord van christus in rijke mate in u wonen. Ik geloof dat het net zo goed dus is je vullen met het woord van God, je vullen met geetelijke muziek, met gebed en zo wordt je vervuld met de Geest. NAtuurlijk mag je er ook contiue voor bidden ”heer wilt u mij vervullen met de heilige geest’ en er actief mee bezig zijn.

Je kunt ook de Heilige Geest bedroeven:

Efeze 4:28 – Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, maar wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw. 29 En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.

Dus naast het vervullen met de Heilige Geest, moet je hem ook niet bedroeven. Niet de werken van het vlees vervullen, niet de verkeerde weg op wandelen. Dus wat zie je in het NT wel; niet dat je je steeds opnieuw moet laten dopen met de Heilige Geest, maar wel dat je je moet vullen met de dingen van de Heilige Geest, (Efeze 5:18) en dat je de Heilige Geest niet moet bedroeven. (Efeze 4:3). 

De doop in water

Wat is dan de doop in water? We hebben al gelezen dat je de heilige geest ontvangt wanneer je tot geloof komt ,wanneer je wedergeboren wordt. Zie onderstaande teksten voor in introductie.

preken

Johannes 3:5 – Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. 6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.

Romeinen 6:4 – Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.

Als wij opnieuw geboren zijn, dan sterft onze oude mens. In dat zelfde hoofdstuk leren we dat we dan gestorven zijn met Christus. Je oude ik is gestorven en die moet begraven worden. Je laat je dan begraven door de doop. (Doop betekent letterlijk .onderdompeling.)  Opdat……zouden wandelen.

Kollosenzen 2:12 leert dat dit op basis van het geloof is. Daarom noemen we dit ook de geloofsdoop, daarom dopen we ook gaan babys. Het is eerst de keuze van jezelf en dan laat je je dopen.

De doop in vuur

Dan heb je nog de doop in het vuur. Je komt het wel eens in christelijke liedjes tegen ‘doop ons met uw vuur’. Het is wel belangrijk om eerst te weten wat de Bijbel hierover leert voordat je zoiets zingt. In Mattheüs 3 staat een tekst die hiervoor altijd aangehaald wordt en die we eens gaan bekijken. De mensen uit Jeruzalem, Judea kwamen naar Johannes, maar vervolgens reageert Johannes wanneer hij de Farizeeën en Sadduceeën aan kwamen op de doop. Deze laatste twee werden die tijd vaker veroordeeld door Jezus en anderen, vanwege hun schijngeloof en in feite hypocriete gedrag.

Mattheüs 3:5 – Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit, en zij werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Toen hij velen van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen: Adderengebroed! Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering, en denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. 10 De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. 11 Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. 12 Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en Zijn tarwe in de schuur verzamelen en Hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden.

Wat opviel voordat we deze tekst lazen, was dat Johannes tijdens het spreken tegen de christenen het enkel had over de doop in de Heilige Geest. Nu opeens, wanneer hij zich specifiek richt tot de Farizeeën en Sadduceeën, haalt hij de doop in vuur erbij. 

Kleine toelichting op het tarwe en kaf scheiden, wat Johannes aanhaalt: Vroeger werkte het zo dat men de tarwe van het land verzamelde en om de tarwe zat van nature het kaf. Met gereedschap, een zogeheten wan, klopte ze de tarwe los en viel het kaf eraf. 

Wat betekent dit dan? In vers 10 lezen we dat met het vuur, oordeel bedoeld wordt. In vers 12 zien we opnieuw een duidelijke wijze op oordeel. Het lijkt er dan ook sterk op te duiden dat met vuur in vers 11 ook wordt gerefereerd aan het oordeel. Zeker sinds we weten dat bij onderwijs aan christenen alleen gesproken werd over de doop in de Heilige Geest.

Wat sommigen aanhalen als extra tekst om te beargumenteren dat de doop in vuur iets moet zijn voor christenen, is Handelingen 2:3 waar tongen als van vuur over de apostelen komen. Zie dat er duidelijk staat tongen als van vuur, zoals wij ook wel iemand vurig noemen als ze vol passie ergens over praten. Deze tekst lijkt daarom niet gepast om de doop in vuur te promoten. Het zou dus goed zijn om op te passen met liedjes met teksten als ‘doop ons met uw vuur’. Tegelijkertijd moeten we natuurlijk niet stoppen met vragen of God ons een vurig verlangen mag geven om Hem te dienen, Hem te zoeken en elkaar lief te hebben.

Kun je de Heilige Geest verliezen?

Efeze 1:13 – In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel.

Efeze 4:30 – En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.

Kerk in eindhoven

Mogelijk vind je deze ook interessant: