Wie is de Heilige Geest?

Wie is de Heilige Geest?

De Heilige Geest is onmisbaar binnen het christelijke geloof. Sterker nog: Zonder de Heilige Geest kun je niet gered worden. Een van de belangrijkste vragen is daarom ook Wie is de Heilige Geest? 

Door sommige geloven wordt de Heilige Geest gezien als kracht, door anderen puur als de geest van de Vader.

We zijn overtuigd dat de meest Bijbelse uitleg laat zien dat de Heilige Geest een persoon is, maar ook God. Het is belangrijk om menselijke redeneringen zoveel mogelijk weg te laten en de Bijbelteksten voor zichzelf te laten spreken

Kerk in eindhoven

Een persoon heeft een wil, verstand en emoties

1 Korinthe 12:11

Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.

Romeinen 8:26-27

En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.

Efeze 4:30

En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.

Johannes 14:26

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.

De Heilige Geest spreekt

Handelingen 8:9

En de Geest zei tegen Filippus: Ga ernaartoe en voeg u bij deze wagen.

Mattheüs 12:31-32

Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de Geest zal de mensen niet vergeven worden. En wie een woord spreekt tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden, niet in deze eeuw, en ook niet in de komende.

Handelingen 13:2

En terwijl zij de Heere dienden en vastten, zei de Heilige Geest: Zonder voor Mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb.

Johannes 16:7-13

Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden. En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: van zonde, omdat zij niet in Mij geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien; en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.

Als de Heilige Geest niet in je woont, behoor je God niet toe

Nu horen we je al denken: Hoe kan een persoon nu in een andere persoon wonen? We gaan hier al de mist in door te denken dat de Heilige Geest een menselijk wezen is, wat niet zo is. Spirituele wezens (net als onreine demonen) kunnen in een persoon wonen: Dit bewijst NIET dat ze geen persoon zijn. Zie ook Mattheus 8:31

De demonen smeekten Hem: Als U ons uitdrijft, sta ons dan toe dat wij in die kudde varkens gaan.

1 Korinthe 6:19

Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?

Romeinen 8:9

Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem.

Johannes 14:23

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.

De Heilige Geest is God

Handelingen 5:3-4

En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God.

Conclusie

Gekeken naar al deze Bijbelteksten zijn wij als gemeente overtuigd dat de Heilige Geest God is. Tegelijkertijd accepteren we dat we het mogelijk nooit 100% zullen begrijpen, maar dat dit ook niet hoeft net als met andere vragen die ons verstand te boven gaan. We geloven dat we hier Gods Woord moeten vertrouwen en niet menselijke redeneringen en kunnen daarom alleen deze conclusie trekken. Uiteindelijk geloven we dat het volledige Woord van God betrouwbaar is en 100% waar.

Kerk in eindhoven

Dan rest de vraag, zijn er dan meerdere goden of is God één? Lees hieronder