Wat is aanbidding?

Wat is aanbidding?

Jeremy is al vanaf jonge leeftijd muzikant, stond op veel podia, was bandleider en speelde in diverse bands. Vanuit de Bijbel behandelt hij de vraag: Wat is aanbidding? Wat legt de Bijbel zelf uit over wat aanbidding is en klopt dat beeld met hoe wij er zelf mee omgaan?

Hieronder volgt de transcriptie van de video.

Intro: Een eigen ervaring

Ikzelf en ik denk ook veel andere christenen zijn ooit wel eens zijn geweest op een concert of aanbiddingsavond met grote podia, veel lichten en een uitgebreide band. 

Persoonlijk vind ik het indrukwekkend om zo’n avond mee te maken, alleen al omdat ik als muzikant extra let op alle muzikale trucjes en knappe technieken.

wat is aanbidding

Op een bepaald moment, toen ik toch behoorlijk veel van dit soort events had meegemaakt, werd ik zelf geconfronteerd. Op een bepaald moment besefte ik dat ik aan het meezingen was of aan het meespelen was in een band, maar dat ik dit niet zozeer deed omdat ik God zo groot vond en besefte wat Hij gedaan had, maar omdat ik de muziek of de sfeer zo tof vond. Natuurlijk dacht ik dit niet bewust en was dit niet continue, maar ik besefte mij dit later wel.

Wat ik hier uit leerde was ‘Je kunt christelijke nummers zingen en tegelijkertijd God niet aanbidden’.

Nu probeer ik op te letten dat ik oprecht voor God zing of voor God muziek maak. Natuurlijk hoeven we niet terug naar acapella zingen zonder instrumenten, maar we mogen ons eigen hart wel toetsen. Op sommige events vraag ik mij wel eens af; Wat als we geen stroom zouden hebben, wat zou er dan nog van de avond overblijven?

Laten we onszelf elke dag challengen met de vraag voor Wie we alles doen, zodat we oprecht mogen blijven en vurig God mogen aanbidden.

Oprechte aanbidding

Een oprecht geloof en aanbidding is belangrijk. In de Bijbel komen we ook een situatie tegen dat mensen het namelijk verkeerd begrepen hebben. In Amos 5 zegt God zelf over een samenkomst:

21 – 24: Ik haat, Ik versmaad uw feesten. Uw bijzondere samenkomsten kan Ik niet luchten, want al brengt u Mij brandoffers, en uw graanoffers, Ik schep er geen behagen in. En het dankoffer van uw gemest vee: Ik wil het niet aanzien. Doe het lawaai van uw liederen van Mij weg, en het getokkel van uw luiten kan Ik niet aanhoren! Laat het recht stromen als water, de gerechtigheid als een altijd stromende beek.

We weten als we de hele tekst bekijken en de context meenemen waardoor God dit zei.

In de verzen ervoor ‘’12-14’’ lezen we dat de overtredingen van de Israëlieten veel waren en hun zonden talrijk. Hoe ze zich gedroegen buiten de samenkomst leek dus niet te matchen met wat ze binnen deden en God wijst ze daar op terecht. God spoort ze aan: Laat het recht stromen als water en zoek het goede en niet het kwade! Laten we onszelf en elkaar scherp houden om oprecht Hem te volgen.

Zang en liedjes bij aanbidding

Wat zang en liederen betreft worden we wel ook zeker aangemoedigd om te zingen voor God. Zie hiervoor bijvoorbeeld: Efeze 5:19, Psalm 96:1, Jesaja 41:10, Psalm 33:3, Psalm 58:5-6, Handelingen 16:21

De bijbel leert ons dat liedjes meer doelen kunnen hebben:

Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. – Kolossenzen 3:16

We lezen dus dat zang kan zijn om elkaar te onderwijzen, elkaar terecht te wijzen en om God te danken.

Onderwijzen, om elkaar scherp te houden en de leer zuiver te houden, daarom is het ook zo belangrijk dat de teksten kloppen en Bijbels zijn.

Elkaar terechtwijzen, wanneer bijvoorbeeld mensen een verkeerde leer aanhangen kunnen liedjes met Bijbelse teksten dit als het ware rechtsnijden. Zang kan ons zo helpen om het rechte pad te bewandelen met het woord.

Er is zoveel om God voor te danken en we mogen dit uitzingen naar Hem. We mogen ook zingen over hoe groot Hij is en erkennen dat Hij alleen God is.

Persoonlijk vind ik het ook een mooi cadeau van God dat we zo mogen inzetten. Zang is niet per definitie aanbidding, aanbidding is niet per definitie zang, maar aanbidding kan wel tot uiting komen in zang

Wie aanbidden we?

Het begint met geloven dat God zijn zoon Jezus naar de aarde heeft gestuurd, om te sterven voor de zonden die wij zijn begaan en zouden doen, om onze prijs te betalen. En Hij was sterker dan de dood, overwon de dood en nu mogen wij vrij tot God komen als we geloven dat Hij dit voor ons gedaan heeft, ons bekeren en ons vertrouwen alleen op Hem stellen.

wat is aanbidding

Op dat moment begint een leven van bekering, waar je dagelijks nee zegt tegen de wegen van de wereld en kiest om bij God te willen horen en dat je je leven wil heiligen door in Zijn woord te ontdekken hoe. Geloof, Bekering, Heiliging

Aanbidding in geest en waarheid

Jezus zei: Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. – Johannes 4:23-24

Hierin spreekt Jezus tegen de Samaritaanse vrouw bij de put. In die tijd waren er groepen joden die dachten God goed te aanbidden door zich vooral te houden aan de wetten en allerlei rituelen. Van buitenaf leek het alsof ze goed bezig waren, maar tussendoor was hun hart er niet bij. De samaritanen aan de andere kant hadden ook hun vorm van aanbidding, maar zonder het echte woord als fundament waardoor ze hun eigen inbreng gingen leren. Hier lijkt Jezus dus beide groepen terecht te wijzen, waar Hij het met de vrouw over heeft.

Wat mij aan deze tekst ook opviel was dat we de Vader niet alleen zoekt wie hem zo aanbidden….. Maar dat we Hem ook MOETEN aanbidden op die manier als we hem werkelijk willen volgen.

Aanbidding in geest

Laten we dan iets specifieker kijken naar aanbidding in geest. We zien net dat Jezus iedereen vraagt om met ons hele hart te aanbidden. In Markus 12 geeft Jezus ons het eerste gebod; 

En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. – Markus 12:30 (& Lukas 10:27)

Dit betekent dus 100% van ons ziel, verstand en kracht en niet minder. De Bijbel spreekt op veel plekken over wandelen in de Duisternis en het Licht. Wandelen in de schaduw zien we niet terug. Met volle inzet moeten we er dus bij zijn. God oprecht geloven. Geen religie, maar relatie.

Aanbidding in waarheid

Wat bedoelde Jezus dan met in waarheid. In de Bijbel komen we op allerlei plekken tegen dat het Woord de waarheid is:

Jezus zei tegen God: ‘Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid. – Johannes 17:17

Het Woord is zeer belangrijk. In Johannes 8 gaf Jezus zelfs aan ‘’Als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen’’ Dit gaat volgens mij ook regelrecht in tegen het idee, wat helaas soms wordt geleerd, dat we met God ook een relatie kunnen hebben zonder Zijn Woord. Jezus definieert zijn discipelen ook als mensen die in Zijn woord blijven:

Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen (volgelingen), en u zult de waarheid kennen,  en de waarheid zal u vrijmaken. – Johannes 8:31

Een simpele vraag die we zeg ieder half jaar wel eens kunnen stellen is; Wanneer heb ik voor het laatst een Bijbelboek uitgelezen? Zo kunnen we in de gaten blijven houden dat we ook echt het woord openen en het niet links laten liggen of ons alleen maar toekeren naar andere boeken, activiteiten of enkel het naar de kerk gaan en roepen dat we christenen zijn. Aanbidding is niet puur op basis van gevoel, maar op waarheid gebouwd.

We kunnen het woord niet laten verstoffen in de kast of achterin ons nachtkastje. Het zijn Gods kostbare woorden! In 2 Timotheüs 3 wordt ons nog eens gewezen op de belangrijke functies van het woord.

De Bijbel refereert in Efeze 6 ook naar zichzelf als het zwaard van de Geest en in Hebreeën 4 als scherper dan enig tweesnijdend zwaard.

Welke soldaat laat nu, tijdens de oorlog notabene, zijn wapen thuis liggen of verstopt achterin de kast? We weten namelijk dat we op dit moment een strijd voeren, niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, machten en wereldheersers van de duisternis, tegen geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten!

Tot een paar jaar terug was ik zo’n soldaat, die misschien nog zijn helm, schoenen of schild op had, maar meestal rondrende in de oorlog zonder wapen. Ik was kwetsbaar omdat ik niet goed genoeg wist waarom ik dingen geloofde en als ik dan een moeilijke vraag kreeg van een ongelovige vriend begon ik zelf ook te twijfelen. Helaas heb ik de afgelopen jaren genoeg mensen gezien die zijn afgedwaald, eigenlijk ook met een van de grote redenen omdat ze niet meer inzagen waarom ze het geloof nodig hadden en niemand ze heeft geholpen met de echte vragen. Zelf las ik amper Bijbel. Ik gaf eigenlijk altijd aan dat ik niet zo’n lezer was (en nu nog zie je mij niet vaak met een los boek), maar gelukkig heb ik inmiddels mijn zwaard opgepakt. Sinds ik de Bijbel ben gaan lezen heb ik zoveel geleerd. Niet alleen weet ik nu zelf wat ik geloof, maar ik kan ook anderen helpen met vragen die ze hebben en zorgen dat ze gesterkt worden in hun geloof.

De nuance die ik wel hierbij wil noemen is dat het simpelweg lezen van de Bijbel je nog geen christen maakt, net als dat alleen zondags naar de kerk gaan je dit niet maakt. Laten we ons zwaard oppakken, de woorden tot ons door laten dringen en nog belangrijker; deze toepassen in onze levens.

Verder noemt de Bijbel ook Johannes 14:

Jezus zei: Ik ben de Weg, de Waarheid  en het Leven.  Niemand komt tot de Vader dan door Mij. – Johannes 14:16 (Zie ook Johannes 1:14)

Een belangrijk vers van ons geloof en juist ook wat het christelijke geloof onderscheid van andere geloven. Niemand komt tot de Vader dan door Jezus, de enige Waarheid! We zeggen echt niet dat wij DE enige kerk zijn die alles van de Bijbel perfect snappen, maar wel dat wij de waarheid kennen en dat is Jezus!

Hoe belangrijk is het dan dat we meer te weten komen over het leven van Jezus en wat Hij wel allemaal niet heeft onderwezen. Dit is ook nog eens heel goed gedocumenteerd.

Waarom aanbidden we?

God is onze schepper, heeft macht over het heelal en noemt zich ook onze Vader. In al zijn macht en grootheid besloot Hij dat Hij een persoonlijke relatie wilde met ons. We rebelleerde tegen God en verdienden de dood, maar God wilde en wil juist dat we gered worden. Daarom kwam hij naar de aarde, stierf voor onze zonden en overwon de dood, zodat we weer bij Hem kunnen komen. Dit is een immens groot cadeau. Hoe zouden we dit ooit kunnen terugbetalen….

Dit kunnen we niet. Paulus begreep wel wat Jezus gedaan had en hij had een beslissing gemaakt. Hij zei in Galaten 2: 

Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.’ – Galaten 2:20

Dit is ook in lijn met Marcus 12:28-31 wat praat over 100% je hart, ziel, verstand en kracht.

Paulus roept ons ook op om op die manier ons leven te geven. In Romeinen 12 zien we dat we worden opgeroepen om onze levens toe te wijden als leven offer. Laten we onszelf inzetten voor God, Hem aanbidden en het goede nieuws verspreiden!

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God,  om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid  om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. – Romeinen 12:1

Wat mij opviel is dat hij aangeeft: dat is uw redelijke godsdienst. Een misschien wat persoonlijke vrije vertaling die ik hierin lees is: Dat is toch het minste wat je kunt doen? In elk geval is dat hoe ik het probeer te zien. Jezus stierf voor ons toen we het niet verdienden. Het woordje godsdienst kunnen we al lezen als: God dienen. We mogen onszelf de vraag stellen; dienen we Hem met ons leven? Of volgen we nog vooral wat we zelf willen. Het gaat er niet om dat je jij kunt doen waar je altijd van gedroomd hebt, of dat je jouw eigen (misschien vleselijke) passies moet gaan volgen. Het gaat om Jezus! Dankzij hem mogen we het eeuwig leven ontvangen.

Ontvlucht de verleidingen

In de Bijbel worden we constant gewaarschuwd voor de begeerten van de wereld. We worden opgeroepen om niet gelijkvormig te worden aan deze wereld. Dit is lastig, want overal wordt aan ons getrokken en overal liggen de verleidingen op de loer. Voor de een is dit blijven sparen voor een nog nieuwere of coolere auto, voor anderen is dit een groot huis, niet zozeer omdat het nodig is, maar omdat familie of vrienden dit van je verwachten. Weer anderen ervaren strijd op het gebied van lust. Naar vrouwen of mannen kijken op een verkeerde manier, of stiekem dromen over anderen terwijl je getrouwd bent. Voor weer anderen kan dit ook carrière zijn. Dan heb ik het niet eens over per se CEO willen zijn bij een zo groot mogelijk bedrijf met zoveel mogelijk geld of status, maar dit kan ook zijn je werk die bijna alle vrije tijd opslokt en zo een aanslag pleegt op je gezin, relatie met je partner en je relatie met God! Dit kan sneller een valkuil zijn dan je denkt.

God wil ons veranderen, ons heiligen en onze gezindheid vernieuwen zoals we net in Romeinen 12 lazen. Laten we Hem vragen om in ons te werken en onszelf ver houden van deze verleidingen. Een toetssteen uit de Bijbel die we ons dagelijks kunnen voorhouden is Galaten 5:

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. – Galaten 5:22 (Zie ook 2 Petrus 1:5-7)

Op basis van Efeze 1 weten we dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest vanaf dat we tot geloof kwamen. We mogen streven om de vruchten van de geest te laten zien in onze levens. We kunnen hier zelf aan werken, maar moeten ook zeker de Heilige Geest vragen om ons hierin te helpen.

Tot op vandaag zijn er mensen die zich christen noemen, maar aan wie je het eigenlijk helemaal niet kunt merken. Dit was vroeger al zoals we lezen in 1 Titus 16: 

Zij belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met hun werken, aangezien zij verfoeilijk zijn en ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt. – 1 Titus 16

Het is belangrijk dat we op zoek gaan naar hoe Jezus wil dat we leven en dat de vruchten van de Geest in onze levens zichtbaar worden. Het geloof is niet simpelweg een ticket naar hemel die je een keer aanneemt en dan bewaard tot je leven hier eindigt. Helaas zijn er christenen die, misschien wel onbewust, de houding hebben van: Wat fijn dat Jezus voor mijn zonden is gestorven zodat ik niet naar de hel hoef, dan kan ik nu weer verder met mijn leven. Om vervolgens dan ook verder te gaan met het leven zonder verschillend te zijn van de mensen die God niet kennen.

Natuurlijk is het niet zo dat we door werken gered worden, we kunnen onze redding niet verdienen. Maar het is wel de bedoeling dat we actie ondernemen, ons kruis op ons nemen en Jezus volgen. Dit vinden we terug in het woord. En zoals Johannes 8 ook aangaf: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen. We zijn zeker vrij, maar zoals Galaten 5 ook zegt:

Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde. – Galaten 5:22

We worden dus niet gered uit onze werken, maar het is puur genade:

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u,  het is de gave van God; niet uit werken,  opdat niemand zou roemen. – Efeze 2:8

We willen alleen niet de puur de teksten pakken die ons leven makkelijker makker, maar in plaats daarvan de hele Bijbel volgen. Verder in dezelfde tekst staat al direct: 

Want wij zijn Zijn maaksel,  geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. – Efeze 2:9-10

God’s bedoeling is dat we uiteindelijke goede werken gaan doen. Vanaf de eerste keer bekering is dit waar we naar mogen streven.

Samengevat

Samengevat kunnen we deze punten benoemen. 

  • Aanbidding door je leven als levend offer op te stellen (niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij)
  • Aanbidding door Gods woord te lezen en toe te passen (Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen – Johannes 8)
  • Aanbidding door zang als lofoffer, vermaning of dank

Ik zeg wel eens, en dit heb ik niet zelf verzonnen; Gods aanbod is gratis… maar het kost je wel je leven…Wij weten alleen dat ons het eeuwige leven is gegeven en ten opzichte van dat, stelt de moeite/pijn/verdriet die we hier meemaken weinig voor, ondanks dat het natuurlijk zeker zwaar kan zijn hier op aarde. Daarom mogen we elkaar ook bemoedigen en samen streven om God te aanbidden in geest en waarheid.

En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. – Jakobus 1:22