Is Jezus God?

Is Jezus God?

Veel geloven zoals de Islam, Jehovah’s Getuigen en New Age zijn er over eens dat Jezus een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis, en nog steeds. Deze groepen geloven echter niet dat Jezus ook God was/is. Alleen christenen geloven dat Jezus zelf God was/is gebaseerd op de Bijbel.

Jezus claimde zelf God te zijn en hierom is hij gekruisigd.

We zijn overtuigd dat deze denkwijze Bijbels sterk onderbouwd kan worden. We laten menselijke redeneringen zoveel mogelijk weg en laten de Bijbel voor zichzelf spreken. Hieronder zijn een aantal Bijbelteksten weergegeven met betrekking tot dit onderwerp.

preken
Kerk in eindhoven

Overeenkomsten God & Jezus (Bijbelteksten)

Oude Testament

Nieuwe Testament

God is de eerste en de laatste

Jesaja 44:6 Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en buiten Mij is er geen God.

zie ook Jesaja 41:4 en 27,  Openb 1:8

Jezus is de eerste en de laatste

Openbaring 1:17-18 Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

zie ook Openb 22:13, 2:8-11

God is de schepper

Jesaja 44:24 Zo zegt de HEERE, uw Verlosser, Uw Formeerder van de moederschoot af: Ik ben de HEERE, Die alles doet: Die de hemel uitspant, Ik alleen, Die de aarde uitspreidt door Mijzelf;

zie ook Jesaja 45:8, 12

Jezus is de schepper

Johannes 1:1-3 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. 

Zie ook Kolossenzen 1:16-17

God doorzoekt hart & nieren

Jeremia 20:12 HEERE van de legermachten, Die de rechtvaardige beproeft, Die de nieren en het hart ziet,

Jezus doorzoekt hart & nieren

Openbaring 2:23 en alle gemeenten zullen weten dat Ik het ben Die nieren en harten doorzoekt

God geeft Zijn eer niet aan anderen

Jesaja 42:8 Ik ben de HEERE – dat is Mijn Naam; Mijn eer zal Ik aan geen ander geven

Jesaja 48:11 Ik zal Mijn eer aan geen ander geven.

Jezus moet geëerd worden zoals de Vader

Johannes 5:23 opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, Die Hem gezonden heeft.

Hebreeën 2:9 maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. (zie ook vers 13)

Voor God zal elke knie buigen

Jesaja 45:23 Ik heb gezworen bij Mijzelf – uit Mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren – Mij elke knie zich zal buigen, elke tong bij Mij zal zweren.

Voor Jezus zal elke knie buigen

Filippenzen 2:10 opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn

God stuurt de profeten

Jeremia 35:15 Ik zond tot u vroeg en laat al Mijn dienaren, de profeten, om te zeggen: Bekeer u toch

Jezus stuurt de profeten

Mattheüs 23:34 Daarom zie, Ik zend profeten, wijzen en schriftgeleerden naar u toe

God is onze Heiland

Jesaja 43:11 Ik, Ik ben de HEERE, buiten Mij is er geen Heiland.*

*Heiland wordt ook synoniem vertaald als ‘redder’

Jezus is onze Heiland

Maarliefst 22x wordt in het Nieuwe Testament het woord Heiland/Zaligmaker gebruikt, waarvan een groot deel direct voor Jezus. Een paar teksten hiervan:

Tit 2:13 in de verwachting van de gelukkige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Jezus Christus (NBG51 & TELOS)

Titus 3:4-6 Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker

Kerk in eindhoven

Extra Bijbelteksten die tonen dat Jezus God is

Johannes 10:30

Ik en de Vader zijn Één

Hebreeën 1:8-10

maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen. En: In het begin hebt U, Heere, de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn de werken van Uw handen.

Jesaja 9:5

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven,  en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Johannes 14:8-11

Filippus zei tegen Hem: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo’n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien? Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken. Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf.

Commentaar: Dus Jezus wijst naar zichzelf als de Vader, waar Filippus om vroeg. Daarnaast: Wiskundig: Als verzameling A in verzameling B is, en verzameling B in verzameling A is, dan weten we dat A = B.

Markus 12:29

En Jezus antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: Luister, Israël! De Heere (Kurios), onze God (Theos), de Heere (Kurios) is één.

Deuteronomium 6:4

Luister Israel de HEERE (JHWH), onze God(El-ohim = meervoudig God), de HEERE(JHWH) is één.’

Commentaar: 1 Korinthe 8:6 wordt met God(Theos) de Vader(Pater) benoemt en wordt met de Heere(Kurios) Jezus Christus uitgelegd. Jezus benadrukt hiermee dus dat zij beiden God zijn, de JHWH. 

Daarnaast haalt Jezus deze uit Deuteronomium 6:4 en gebruikt hij toch specifiek het woord Kurios om het extra duidelijk te maken.

Johannes 20:28

En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere en mijn God!

Commentaar: Thomas erkende Jezus als God. Erkennen wij Hem ook?

Conclusie

Gekeken naar al deze Bijbelteksten zijn wij als gemeente overtuigd dat Jezus God is. We geloven dat we op Gods Woord moeten vertrouwen en niet op menselijke redeneringen en kunnen daarom alleen deze conclusie trekken. Uiteindelijk geloven we dat het volledige Woord van God betrouwbaar is en 100% waar.

Kerk in eindhoven

Dan rest de vraag, zijn er dan meerdere goden of is God één? Lees hieronder