Wat we geloven

Wat we geloven


Onderstaand vindt u de prekenserie over wat we geloven en wat de basis is van het christelijke geloof

Introductie preek

Overzicht van de preken

Wat we geloven

De Schrift:
We geloven in de de volledige mondelinge inspiratie van de schriften van de Bijbel (zowel het Oude als het
Nieuwe Testament) en dat “Heel de Schrift is gegeven door inspiratie van God” (2 Tim 3:16). Wij geloven dat de
originele opgeschreven teksten zonder fout zijn door het werk van de Heilige Geest doordat Hij elke mens
bewoog om de woorden van God op te nemen (II Petr 1: 20-21). Hier vind je preken over de betrouwbaarheid, het gezag, interpretatie en toepassing van de Bijbel.

God de Vader:
Wij geloven in één God met drie eeuwige onderscheidingen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige
Geest. Zij zijn hetzelfde wezen (Johannes 1:1-2), maar verschillende persoonlijkheden (Matt 3:16-17, Matt 28:19-
20, Jes 9:5, Rom 8:9,10, 2 Kor 13:13, 1 Joh 5:7). God de Vader is het hoofd, 1 Kor 11:3, 15:24-28. Hier vind je de preek over God de Vader.

Jezus Christus:
Wij geloven dat Jezus Christus God is (1 Joh 5:20, Joh 10:30; 20:27-31) en dat Hij eeuwig is (Joh 1:1-2). Wij
geloven dat toen Jezus Christus kwam om de vorm van de mens aan te nemen (Fil 2:6-8) dat Hij door de Heilige
Geest werd verwekt en geboren werd uit een maagd (Jes 7:14, Matt 1:22-23) . Wij geloven dat Hij een zondeloos
leven heeft geleefd (2 Kor 5:21) en dat Hij de nodige verzoening voor onze zonden door het “offer van Zichzelf”
heeft verstrekt (Jes 53:4-6, Heb 9:26, 1 Kor 15:3). En we geloven dat hij drie dagen na Zijn dood en begrafenis
weer opstond uit de dood. (1 Kor 15:4). Hier vind je de preek over Jezus.

Heilige Geest:
Wij geloven dat de Heilige Geest God is (Hand 5:3,4, Rom 8:9,10 ) en in iedereen woont die met het hart gelooft
en met de mond zegt dat Jezus de Zoon van God is (1 Kor 6:19, Rom 10:9,10). Wij geloven dat de Heilige Geest
de wereld overtuigt van zonde, gerechtigheid en het oordeel (Joh 16:8); Dat hij actief is in de nieuwe geboorte
(Joh 3:5-6); Dat hij getuigt van Christus (Joh 15:26); Dat Hij de gelovige verzegelt tot op de dag dat Jezus
terugkomt (Ef 1:13, 4:30) en dat Hij pleit voor de gelovigen als ze bidden(Rom. 8:26). Wij geloven dat de mens de
Heilige Geest verhindert door zijn menselijkheid. Daarom is het van essentieel belang dat de mens vervuld is met
de Heilige Geest (Ef 5:18) en geleid wordt door de Geest door steeds de zonden te belijden en in het Licht te
wandelen (1 Joh 1:6-7, Gal 5:13-26). Gevuld worden met de Geest is niet hetzelfde als het spreken in tongen. Hier vind je de preek over de Heilige Geest.

satan:
Wij geloven dat satan een echt en persoonlijk wezen is die niet van de waarheid is en de vader van de leugen is
(Joh 8:44). Wij geloven ook dat hij de god(beheerser) van deze wereld is (2 Kor 4:4) die de ogen van degenen
die niet geloven verblindt (Hand 26:18) en dat hij in constante strijd is tegen christenen (Ef 6:11 -12). Hier vind je de preek over satan.

Schepping:
Wij geloven in en accepteren door het geloof (Heb 11:3,6) wat het Bijbelboek Genesis zegt over de schepping
(Gen 1:1-12). Wij geloven dat God alle dingen geschapen heeft (Kol 1:16), waaronder de mens in zes letterlijke
dagen die God zelf meermalen bevestigt, geschreven door Zijn persoonlijke hand (Ex 20:11, 31:17,18) . Ons
geloof in de schepping breekt alle veronderstelling van evolutie van cel tot mens af. Hier vind je de preek over Schepping

Hel:
Wij geloven in een letterlijke hel van eeuwig vuur (Matt 25:41, Mark 9:43-48), eeuwig verderf (2 Thess 1:9) en
eeuwige straf (Matt 25:46). Ook het Oude Testament vermeldt dit (Dan 12:2). De goddelozen eindigen in de poel
van vuur samen met satan en de demonen (Openb 20:11-15). Hier vind je de preek over hemel en hel.

Hemel:
Wij geloven in een letterlijke hemel waar Jezus vandaag een plaats voorbereidt voor Zijn gelovigen (Joh 14: 1-2,
2 Kor 12:2,4, Openb 21,22). Wij geloven dat alleen degenen die Jezus Christus in hun hart hebben ontvangen, in
staat zijn om binnen te komen (Matt 7:13-14, Rom 10:9,10). Hier vind je de preek over hemel en hel.

Val van de Mens:
Wij geloven dat God de mens in onschuld heeft geschapen, maar door zelf te kiezen voor ongehoorzaamheid
heeft de mens gezondigd (Rom 5:12-19) en daarom is iedereen een zondaar (Rom 3:10-23) met een erfelijke
zondige natuur (Psa 51:5, Jer 17:9). Daarom is de mens rechtvaardig veroordeeld (Joh 3:19) zonder mogelijke
verdediging of excuus (Rom 1:16-18). Hier vind je de preek over de val van de mens en de redding.

Redding:
Wij geloven dat alleen de Heer ons kan redden (Ef 2:8,9, Fil 1:6) en alleen door het vergoten bloed van Jezus
Christus (Rom 3:24-26). Redding is een gratis geschenk door het geloof (Ef 2: 8-9, Rom. 3:23), dat uitsluit dat je
gered kan worden op basis van werken (Ef 2:8-10; 2 Tim. 1:9; Tit 3:5 ). Wij geloven dat twee essentiële zaken
aanwezig moeten zijn in elke verloren persoon die gered wil worden, namelijk bekering, ofwel berouw over
zonden (Hand 2:38, 2 Kor 7:10, Gal 5:13-26) en geloof (Hebr 11:6, Rom 10: 9-10). Wij geloven ook dat zodra
iemand opnieuw geboren is dat er geen kans is dat hij ooit naar de hel gaat en dat hij eeuwig veilig in Christus is
(Joh 3:16-36, 6:37-40, 10:28,29 , 1 Joh 5:11-13, 1 Petr 1:3-5). Hier vind je de preek over de val van de mens en de redding.  

De gemeente:
Wij geloven dat de plaatselijke gemeente een groep gelovigen in Christus is die voor hun geloof uitkomen en bij
elkaar komen om Christus te dienen (Matt 28:19-20, Rom 12, 1 Kor 12, Ef 4). Vanuit dezelfde opdracht heeft de
gemeente ook de verantwoordelijkheid om de gelovigen te onderwijzen (Ef 4:11-16), te evangeliseren en te
dopen. De plaatselijke gemeente behoort ook gemeenschap, aanbidding door muziek, avondmaal en gebed te
bieden. (Hand 2:42. Kol 3:16). Hier vind je de preek over de gemeente. 

Missies:
Wij geloven dat God de Gemeente een grote opdracht heeft gegeven om het evangelie aan alle naties te
verkondigen, zodat er een grote menigte zal zijn uit elke natie, stam, etnische groep en taalgroep die in de Heer
Jezus Christus gelooft. Ook geloven wij dat het onze opdracht is om hen alles te leren wat de Bijbel zegt en dat te
doen en hen te dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (Matth 28:19,20). 

Verordeningen:
1. Doop:
Wij geloven dat de doop een symbool is van de identificatie van de gelovige met Christus in zijn begrafenis en
opstanding (Rom 6:4-5), de oude “ik” wordt begraven, want die is gestorven met Christus aan het kruis (Rom 6:6)
om in nieuwheid van leven te wandelen. Wij geloven dat de enige Schriftuurlijke wijze van de doop is door
onderdompeling in water en op basis van iemands geloof (Kol 2:12, Hand 8:26-40). Hier vind je de preek over de doop.
2. Het avondmaal van de Heer
Wij geloven dat het Heilig Avondmaal de dood van de Heer symboliseert (1 Kor 11:16). Gelovigen die hun leven
hebben onderzocht en in goede gemeenschap zijn met God en andere mensen (voor zover het aan hun ligt)
kunnen hier aan deelnemen (1 Kor 11:27-32). Wij geloven ook dat als iemand wenst deel te nemen aan het
avondmaal hij/zij dat doet uit gehoorzaamheid en daarom zich ook eerst laat onderdompelen op basis van
zijn/haar geloof (Kol 2:12). Hier vind je de preek over het avondmaal. 

Geven:
2 Korinthe 9:6 En dit zeg ik: Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk
oogsten. 7. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God
heeft een blijmoedige gever lief. Wij geloven dat het Bijbels is om, als beheerder van dat deel van Gods rijkdom
dat aan ieder toevertrouwd is, om de lokale gemeente van harte financieel/materieel te ondersteunen. Wij
geloven dat God de tiende laat zien als een principe voor het geven maar dat elke christen ook andere offers met
blijdschap mag geven om de gemeente te ondersteunen. Voor meer toelichting klik hier. (Gen 14:20, 28:22;
Spreuken 3:9-10; Matth 6:19-34; Hand 2:44; 45, 4:34-37; 1 Kor 9:7-14, 16:2; 2 Kor 9:6-7, 11:18/Mal 3:6-10; Gal
6:2-10; Ef 4:28; Fil 4:17; 1 Tim 5:17-18; 1 Joh 3:17, Openb 3:14-22, ). Hier vind je de preek over geven.

De tweede komst van Jezus Christus:
Wij geloven dat Jezus terugkomt om de ware christenen op te nemen. (Joh 14:1-6, 1 Thess 4:16-18). Wij geloven
dat dit voor de grote verdrukking en voor het duizendjarig vrederijk gebeurt. Jezus zal ook lichamelijk terugkomen
op de aarde op het eind van de grote verdrukking (Hand 1:11, Matt 24:42-44). Voor uitgebreide onderbouwing
verwijzen we naar de eindtijdpreken en de preken door het boek Openbaring op onze website. Hier vind je de preek over de tweede komst van Jezus Christus.

Wij geloven in meervoudig leiderschap:
Wij geloven dat meerdere ouderlingen/voorgangers/opzieners de gemeente horen te leiden en dat deze termen
allen voor dezelfde functie gebruikt worden, deze voorgangers hebben gelijke positie en stem. (Tit 1:5, Fil 1:1,
Hand 14:23, Hand 20:17,28, Hebr 13:7). Iemand die hiervoor in aanmerking wil komen dient te voldoen aan de
eisen in 1 Tim 3 en Tit 1 en dient eerst beproefd te worden voor een periode. Als de voorgangers het te druk
krijgen met andere zaken dan het brengen van het Woord en gebed dan dienen diakenen aangesteld te worden
over praktische zaken om te coördineren. (Hand 6:1-7, 1Tim 3). Diakenen dienen ook te voldoen aan de gestelde
eisen in 1 Tim 3 voor diakenen en dienen ook eerst beproefd te worden. Hier vind je de preek over leiderschap in de kerk.

Deze verklaring van wat we geloven is niet volledig. De Bijbel zelf is de enige en uiteindelijke bron van alles wat
we geloven. Wij geloven echter dat bovenstaande verklaring van het geloof de leer van de Bijbel nauwkeurig
vertegenwoordigt.
Mocht u nog vragen hebben over wat Huis van God gelooft, stuur dan een e-mail naar welkom@huisvangod.nu