Psychologie

Lees dit s.v.p. eerst....

Onderstaand vindt je twee preken over psychologie en wat de Bijbel hierover te zeggen heeft. Als we het hebben over psychologie dan doelen we op het bezoek van psychologen (therapeutische behandelingen) voor zorg voor de ziel en niet over zaken als marketingpsychologie etc. Zowel de gevaren van wereldse psychologie (ook wel humanistische psychologie) als ‘christelijke’ psychologie (in de meeste gevallen hetzelfde maar dan met een christelijke saus) worden behandeld. Daarna volgen de notities over de preek “Psychologie vs de Bijbel”. We hebben daarnaast:


Psychologie

Als de Bijbel claimt dat God’s Woord genoeg is voor ons, hebben we dan als christen nog een reden om naar een psycholoog te gaan? Deze video legt een en ander uit. Kun je als christen naar een christelijke psycholoog? Wat leert de Bijbel hierover. Is psychologie gevaarlijk? De Bijbel waarschuwt voor filosofie. Psychologie is een filosofie. Wat zegt de Bijbel over dit soort zaken en waarom. Hoe gaan we om met pijn, verdriet en problemen? 

Kan een christen naar een psycholoog? Mag een christen een psycholoog bezoeken? Is christelijke psychologie ok? Waar komt het vandaan? Wat is de rol van de voorgangers en hoe staat dit in verhouding met psychologie? Is psychologie bijbels? Is christelijke psychologie bijbels? Aantekeningen uit de preek psychologie vs de Bijbel

 

Vanuit duisternis naar het licht

De basis waar we bij moeten beginnen bij zorg voor de ziel is:

 • Bevrijd worden van zonde en de dood door het offer van het Lam, Jezus Christus.
 • Het oordeel gaat voorbij
 • Het zuurdeeg moet uit ons midden:
  • Valse leer
  • Zonde
  • Wereldgelijkvormigheid/werelds denken
 • Handelingen 3:26 God heeft Zijn Kind Jezus doen opstaan, …om u hierin te zegenen dat Hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden.

Geworteld in de Bron van blijvende blijdschap en rust

 1. Psalm 19:8 De wet van de HEERE is volmaakt, zij bekeert de ziel; de getuigenis van de HEERE is betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid. 9. De bevelen van de HEERE zijn recht, zij verblijden het hart; het gebod van de HEERE is zuiver, het verlicht de ogen.
 2. Psalm 147:3 Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed.
 3. Johannes 15:10 Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf. 11. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.
 4. Mattheüs 11:28 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. 29. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; 30. want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Dus hoe vinden we blijdschap en rust?

Door in geloof te wandelen en doen wat God zegt!

De claims van God dat Zijn Woord het enige is wat we nodig hebben

 1. 2 Timotheüs 3:16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 17. opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.
 2. 2 Petrus 1:3 Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd.
 3. Johannes 17:17 Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.

De vrucht van de Geest omschrijft een emotioneel en psychisch stabiel persoon: Galaten 5:22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing…..

Als Gods Geest dit allemaal produceert, waarom moeten we dan naar wereldse wijsheid, zoals psychologie, valse religie, etc. Nu komt het interessante. God gebruikt nog iets om tot volmaaktheid te komen: God staat juist moeilijkheden toe in ons leven om ons juist te vormen op geestelijk vlak!

 • Jakobus 1:2 Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. 3 Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet.
 • Jakobus 1:5 En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.

We mogen Gods Woord ook niet op eigen inzicht uitleggen:

 • 2 Petrus 1:19 En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. 20. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; 21. want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.

Als 2 Tim 3:16,17 zegt dat Gods Woord is wat we nodig hebben om te komen tot volmaaktheid. Mogen we dan een eigen uitleg geven dat er meer mogelijkheden zijn buiten de Schrift om?

Je zou nu nog kunnen denken: Maar de Bijbel behandelt toch niet in detail alle problemen in het leven? Laten we eens verder op onderzoek gaan.

Kunnen christenen naar andere bronnen voor hulp voor hun ziel/geest?

 1. Zou je naar Jehovah getuigen gaan voor geestelijke hulp?
 2. Zou je naar Yoga lessen gaan voor geestelijke hulp? En christelijke Yoga?
 3. Waarom niet boeddhistische technieken gebruiken als christen?

Het antwoord op alle drie is “nee”, omdat het valse leer is, afkomstig van mensen die geestelijk dood zijn in hun zonden. Het komt uit de duisternis. Het is zuurdeeg.

Waarom vinden we het dan wel normaal geworden dat christenen naar psychologen gaan en inmiddels zijn er zelfs veel ‘christelijke’ psychologen… Predikanten gebruiken soms zelfs psychologie in hun preken. Er zijn tegenwoordig ook christelijke heksen, christelijke yoga, christelijke new age …. bedenk het maar.

Dat het woord “christelijk” er voor staat maakt het nog niet christelijk. satan verandert zich in een engel van het licht. 2 kor 11:14

Momenteel zijn er zo’n 500 psychotherapieën. Jaarlijks komen er steeds nieuwen bij, het is een komen en gaan. Therapieën veranderen ook doorlopend. Bekijk dit filmpje maar eens 

Onderling lopen de gedachten tussen psychologen ook nog eens zeer uiteen over welke therapieën wel en niet werken, maar ook over ethische vraagstukken.

Probleem nummer 1 bij alle therapieën is dat ze beginnen met een verkeerd beeld van de menselijke natuur. Ze gaan er vanuit dat de mens goed is en in staat is zijn problemen zonder God op te lossen. Als we het hebben over psychologie vandaag doelen we overigens op therapeutische behandeling voor de ziel/geest. Niet op bijvoorbeeld koop-/verkoopgedrag van mensen, etc.

De wijsheid van de wereld gaat echter tegen God in en is dwaasheid bij God 1 kor 3:19. Het gaat hier met name om de geestelijke en morele zaken. De Bijbel claimt niet alle oplossingen te hebben voor het fysieke, maar wel voor het geestelijke aspect van de mens. Paulus adviseert zelfs Timotheüs wat wijn te nemen voor zijn maag en veelvuldige kwalen. 1 Tim 5:23. Je kan prima met ongelovigen samen een vliegtuig bouwen of een been opereren, maar als het om geestelijke zaken gaat is het licht en duisternis: 

 • 2 Korinthe 6:14 Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? 17. Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen, 18. en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige.
 • Psalm 1:1 Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, …
 • Efeze 5:11 En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer

Door alle eeuwen heen hebben mensen al serieuze geestelijke problemen en complicaties meegemaakt. Is het zo dat al die eeuwen mensen toch pech hadden en er nu pas oplossingen zijn? Heeft God blijkbaar iets vergeten te openbaren? Of is satan bezig de mensen te misleiden? Veel Psalmen zijn van ca. 1000 voor Christus en beschrijven geregeld ernstige ellende, geestelijke benauwdheid, etc. Bijvoorbeeld Psalm 107

In deze filmpjes zie je dat ze mensen ook veelal volstoppen met pillen en eigenlijk geen echte oplossingen bieden.

In dit artikel zie je dat bij een nieuw onderzoek men in veel gevallen tot andere conclusies komt dan eerder werd vastgesteld. 

Jeremia 17:9 Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen? De oude geestelijke mens is ongeneeslijk ziek.

De nieuwe schepping/nieuwe mens voed zich met het geestelijke van boven. Ga je je voeden met wijsheid van de wereld dan groeit de vleselijke mens en remt het geestelijke leven. 1 Thessalonicenzen 5:19 Blus de Geest niet uit.

Romeinen 8:32 Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?

 • Kolossenzen 2:8 Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.

Christelijke psychologen leggen hun ideeën in de schrift en gebruiken bijbel inleg, niet bijbel uitleg. De rol van psycholoog is ook helemaal geen ambt wat in de bijbel voorkomt.

De Bijbel leert dat zonde de bron is van de meeste problemen. Psychologie leert veelal dat gebrek aan eigenwaarde het probleem is.

In het boek Worry-Free Living opgesteld door christelijke psychologen wordt bijvoorbeeld gesteld dat de 10 verspieders een negatief verslag uitbrachten over Kanaän vanwege een negatief zelfbeeld. De 2 andere verspieders brachten een goed verslag uit vanwege een goed gevoel van eigenwaarde. (proper self-esteem)

Dit is wat God zegt tegen degenen die een negatief verslag uitbrachten en tegen hen die de 10 geloofden: Numeri 14:11 En de HEERE zei tegen Mozes: Hoelang zal dit volk Mij nog verwerpen? En hoelang zullen zij niet in Mij geloven, ondanks al de tekenen die Ik in het midden van hen gedaan heb? …. God zegt dus dat ze geen vertrouwen hebben in Hem, maar zich richten op de problemen en Hem verwerpen….. God verwijt hen dat ze Hem nu al 10x op de proef hebben gesteld…. -> oordeel: daardoor mag deze generatie niet het land in, maar sterft, behalve Jozua en Kaleb, mannen van geloof. Mannen die niet keken naar de problemen voor ogen maar vertrouwden op God.

 • Psalm 118:8 Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen.
 • Jeremia 17:5 Zo zegt de HEERE: Vervloekt is de man die vertrouwt op een mens, en die een schepsel tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van de HEERE afwijkt. 6. Hij zal zijn als een kale struik in de vlakte, die het niet ziet wanneer het goede komt: hij verblijft op de droogste plekken in de woestijn, in zilt en onbewoond land. 7. Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is. 8. Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen. 9. Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen? 10. Ik, de HEERE, doorgrond het hart, beproef de nieren, en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden.

Misschien ben je het eens dat we op God moeten vertrouwen, alleen heb je een volgende…

 • maar ik ben bij de (christelijke) psycholoog geweest en het heeft mij echt geholpen.
 • maar ik wil er misschien wel heen en heb de Geest van God dus die helpt me wel te onderscheiden
 • maar je moet je geen juk laten opleggen, dit is weer zo krampachtig
 • of, ja ik ben het wel met je eens, maar dan net die laatste stap om helemaal niet naar een psycholoog te gaan, daar kan ik dan niet in mee

Wat zegt de Schrift ook alweer? 

 • 2 Timotheüs 3:16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 17. opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

Maar… ik zie het toch anders. dan zegt God dit:

2 Petrus 1:20 Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat;

In de Bijbel belooft God rust, vrede, volkomen blijdschap, we vinden hier wijsheid, het zal een verfrissing zijn, Spr 3, etc. We zijn uit ‘Egypte’, uit de duisternis getrokken. Israël is een waarschuwend voorbeeld van ongeloof en verlangen naar de leefwijze van Egypte.

Maar ik heb toch eerst een goed zelfbeeld/eigenwaarde/zelfvertrouwen nodig? (self-esteem)

Kan iemand een vers laten zien waar de Bijbel leert dat je aan je zelfvertrouwen moet werken?

 • Spreuken 3:5 Vertrouw op de HEERE met heel je hart
 • Markus 8:34 … Laat wie achter Mij aan wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.

Maar ik moet toch mezelf liefhebben? Hoe kan ik anders mijn naasten liefhebben als mijzelf?

 • Mattheüs 22:37 Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38. Dit is het eerste en het grote gebod. 39. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. (2 geboden, niet 3)
 • Efeze 5:29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het….

Dus zelfs mensen die niet zo’n goed zelfbeeld hebben, hebben zichzelf nog te veel lief.

De humanistische psychologie waar we mee te maken hebben gaat uit van vooral een goed beeld van jezelf hebben en jezelf lief hebben.

Dit staat in de Bijbel dat dit zou komen…

 • 2 Timotheüs 3:1 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. 2. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, … 5. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.

Dus ik voel me niet fijn en wil een fijn gevoel. De psycholoog richt zich op jouw gevoel. De Bijbel richt zich op God gehoorzamen en naasten liefhebben en dan vind je volkomen blijdschap. Theo-centrisch niet ego-centrisch.

 • Galaten 5:19 Het is bekend wat de werken van het vlees zijn,… egoïsme, … maar ook afwijkingen in de leer, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.

Bijbelse liefde is niet op jezelf gericht, maar juist zelf opofferend.

 • Johannes 13:34 Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Johannes 15:13 Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. -> dit geeft volkomen blijdschap Joh 15
 • Galaten 2:20 Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij;
Christus moet meer worden, ik moet minder worden! Zie plaatje

De hele psychologie is zo extreem christendom binnengeslopen dat er voor een groot deel een emotie gestuurd christendom is ontstaan.

Er wordt vaak eerder gevraagd hoe iemand iets voelt of beleeft dan de vraag of Gods wil wel gedaan wordt? Wel bemoedigen met mooie beloftes van God, maar vermanen voelt niet fijn. Gehoor strelende preken voor een goed gevoel. Ook binnen christendom binnengeslopen is, je bent zoals je je voelt, of dat nu man of vrouw is. Tucht (bij kinderen of in de kerk) voelt niet fijn, dus doen we maar niet meer. Ik zit niet lekker in mijn vel, dat moet ik eerst oplossen voordat ik God kan gaan dienen. 

Is er dan geen aandacht voor problemen?

De Bijbel, onze prediking , gesprekken en hulp aan mensen zijn vol met aandacht voor problemen:

 • Psalm 37:39 Maar het heil van de rechtvaardigen komt van de HEERE, hun kracht ten tijde van benauwdheid.
 • Psalm 107:6 Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen, redde Hij hen uit hun angsten. 10. Er waren er die in duisternis en in de schaduw van de dood zaten, gevangen in ellende en ijzer. 11. Want zij waren ongehoorzaam geweest aan de woorden van God en hadden de raad van de Allerhoogste verworpen. 12. Daarom vernederde Hij hun hart door moeite, zij struikelden en er was geen helper. 13. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen, verloste Hij hen uit hun angsten. 14. Hij leidde hen uit de duisternis en de schaduw van de dood en verscheurde hun banden. 15. Laten zij de HEERE loven om Zijn goedertierenheid en om Zijn wonderen voor de mensenkinderen. 16. Want Hij heeft de bronzen deuren opengebroken en de ijzeren grendels stukgebroken.
We lopen tegen van alles aan, zoals:
 • een geliefde is overleden
 • ik heb echt een rot vader gehad
 • ik kan geen kinderen krijgen
 • maar ik kan me echt niet concentreren
 • ik ben steeds neerslachtig
 • ik heb als vrouw erg last van hormonale wisselingen
 • ik heb serieuze financiële problemen
 • ik heb een oorlogstrauma
 • mijn problemen zijn een uitzondering op de bijbel
 • Jakobus 5:11 Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job, en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig.

Is het dan niet te simpel om dan even te zeggen, ja bid maar en lees je Bijbel en je problemen gaan vanzelf weg? Zoals eerder gezegd, de Bijbel staat juist vol met mensen met problemen. Het grootste probleem is dat mensen hun vertrouwen niet op God stellen in veel gevallen. (overigens mocht er medisch iets zijn dan kunnen ze dat in het ziekenhuis onderzoeken)

De Bijbel geeft volop oplossingen:

 • Mattheüs 6:25 Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?
 • Filippenzen 4:6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 7. en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. 8. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. 9. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn
 • 1 Petrus 5:6 Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. 7. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.
 • Psalm 27:13 Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEERE zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. 14. Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE.

Waarom denk je dat je overal in de Bijbel terug vind dat we ons moeten richten op God en niet (focussen) op de problemen? (wees niet bezorgd, niet bevreesd, werp uw zorgen op Hem, wacht op de Heere, volharden, vertrouwen etc, we worden beproefd)

Maar ik heb geprobeerd de Bijbel te lezen en te bidden, maar ik zit nog steeds met pijn, problemen en voel me niet fijn. Ofwel het werkt niet zou je kunnen denken, maar het volgende is belangrijk: 

 • Is je focus wel goed? Het doel van het christelijke leven is worden als Jezus. Het doel is niet van je moeiten afkomen.
 • Heb je ook echt gedaan wat God vraagt in Zijn woord? Ben je stappen gaan nemen? Zeggen dat het niet werkt is zeggen dat God valse beloften maakt in Zijn Woord.
 • Pas op om je te begeven op de weg van de goddelozen. Ook als christenen die leer volgen. Jeremia 2:13 Want Mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan: Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken, die geen water houden.

We zitten in een geestelijke strijd en die speelt zich af tussen onze oren. Dit is wat we moeten doen:

 • 2 Korinthe 10:5 Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,
 • God zoeken met heel ons hart en op eigen inzichten niet steunen Spr 3:5,6/Ps 63
 • Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, dan zorgt Hij voor ons. Zoek niet wat de wereld biedt Matth 6

Maar specialisten hebben er toch voor gestudeerd?

 • Biologen hebben ook gestudeerd en zeggen dat we van bacterie tot mens zijn geëvolueerd door spontane processen.
 • Wie heeft ons gemaakt en kent al onze gedachten? Ps 139
 • Door de zonde kunnen we onze eigen harten niet eens vertrouwen Jer 17:9
 • Zalig/gezegend is de man die niet wandelt in de raad van goddelozen. Ps 1
 • God geeft voorgangers die waken over de psyche/zielen Hebr 13:17. Zij behoren de juiste voeding te geven voor de ziel in de preken. God heeft bepaald wat de CV behoort te zijn van een zielenwaker, 1 Tim 3/Tit 1. Daar zouden we meer van onder de indruk moeten zijn dan van wereldse CV’s (meer onder de indruk van God dan versterkte steden en reuzen)
 
Conclusies
 • De Bijbel roept op om te bekeren en met God te gaan wandelen
 • De Bijbel roept op geen zorgen te maken, maar die bij God te leggen en te volharden in geloof
 • De Bijbel roept op te vertrouwen op God in moeilijke omstandigheden en zelfs hierin te verblijden Jak 1
 • De Bijbel claimt de enige waarheid te hebben voor de ziel
 • Afwijking in de leer is een werk van het vlees Gal 5:20. satan misleid mensen door valse leringen 1 Tim 4:1. Als leiders van huis van God verwerpen we psychologie en christelijke psychologie, omdat dit tegen Gods Woord in gaat en niet de godsvrucht beoogt die de Bijbel voor ogen heeft en daarom een valse leer is.
 • Psalm 147:3 God geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed.
 • Jeremia 17:5 Zo zegt de HEERE: Vervloekt is de man die vertrouwt op een mens, …. 7. Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt,
 • De reden dat christenen ons inziens toch heil zoeken bij een psycholoog is:
  • of uit naïviteit omdat ze het nog niet onderzocht hebben (maar helaas vaak wel stellige uitspraken over doen, dat is zeer gevaarlijk)

  • of uit ongeloof

  • ze zijn niet echt bekeerd en hebben de Heilige Geest niet en dan werkt bidden en Gods Woord dus inderdaad echt niet. 2 Tim 3:16,17 gaat over dat de Schrift de mens die God toebehoort tot volmaaktheid zal brengen, tot ieder goed werk volkomen toegerust

 • God is goed.
 • God houdt van Zijn kinderen
 • We worden door de kracht van God bewaakt door het geloof 1 Petr 1:5
 • God geeft Zijn Heilige Geest
 • God geeft Zijn Woord
 • We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten Ef 1
 • God geeft een gemeente
 • God geeft herders
 • God geeft hoop
 • Jezus heeft alle zwakheden doorgemaakt net als wij. Hebr 4:14-16
 • Wij zijn de levenden met echte oplossingen voor de problemen in de wereld.

Ter aanvulling, maar niet benoemt in de preken:

En medicijn gebruik dan?

 • Allereerst is een leven met God het belangrijkst, maar we zitten ook aan een fysiek lichaam vast dat onderdeel is van een gebroken schepping
 • Medicijn gebruik brengt ook gevaren en bijwerkingen met zich mee. De vraag is ook of in een bepaald geval daar de oorzaak ligt? Heel vaak niet namelijk als iemand niet lekker in zijn vel zit of bepaalde gedragsproblemen vertoont. Wees voorzichtig met medicijn gebruik. Aldus zelfs een werelds praatprogramma
 • Zijn er alternatieven zoals gezond eten, meer bewegen voedingssupplementen? (voor bijvoorbeeld een betere concentratie) Of bepaald eten laten?
 • Verder kun je je mogelijk laten onderzoeken of in sommige gevallen zelfs een (hersen)scan laten maken om te zien of er mogelijk fysiek iets aan de hand is als je niet goed in je vel zit. Een arts dient dit te beoordelen en te kijken of hier aanleiding toe is.
 • Alleen ook hier weer een gevaar dat je je vertrouwen volledig op wetenschap stelt.